Jestes tutaj:

Niemieckie centra innowacyjne >

Innowacyjny region Stuttgart >

Polskie firmy w krajach UE >

Prawa wyborcze obywateli UE >

Rzadowy program wspolpracy >

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE >

Wspieranie dzialalnosci gospodarczej >

Konsorcjum "Bioenergii" >

Szukaj:

Strony ogolne:

Start

Impressum

Kontakt

Sitemap

Programy wspierania działalności gospodarczej w Niemczech

Gospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej notują w ostatnich latach bardzo dynamiczny rozwój. Rozszerzenie Unii Europejskiej stworzyło polskim firmom dalsze możliwości rozwoju polsko-niemieckiej kooperacji, wymiany handlowej i działalności inwestycyjnej. Ułatwiony został dostęp polskich produktów do rynku niemieckiego, zwiększyła się w znaczący sposób obecność polskich firm na tutejszym rynku, ułatwieniu uległa możliwość świadczenia usług.
Niemcy są dla polskich firm rynkiem bardzo trudnym ale otwierającym jednocześnie szerokie perspektywy sukcesu. Istotną zatem kwestią w pierwszych kontaktach polskich przedsiębiorców z niemieckim partnerem jest znajomość reguł i specyfiki tutejszego rynku. Stolica Niemiec – Berlin stał się dla wielu polskich przedsiębiorców bardzo interesującym miejscem jako cel ich ekspansji na zachód. Berlin posiada dla polskich przedsiębiorców jeden bardzo istotny z logistycznego punktu widzenia atut – bliskość granicy polskiej.

Poniższe opracowanie ma na celu zapoznanie z przykładowymi możliwościami uzyskania wsparcia finansowego przez polskich przedsiębiorców na terenie Niemiec. W niniejszym opracowaniu zawarto również niektóre przykłady finansowego wspierania przedsiębiorstw oferowane przez miasto Berlin.Wszystkie niemieckie instytucje finansowe i banki mają w swoim zakresie działalności oprócz zasadniczego zadania jakim jest prowadzenie operacji finansowych również wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.
Do czołowych banków zajmujących się przede wszystkim wspieraniem działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw należą m.in. KfW Mittelstandsbank oraz IBB Investitionsbank Berlin.
Małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki europejskiej. Prawie 99 procent firm działających w Unii Europejskiej zalicza się do tej kategorii czyli zatrudniających do 250 pracowników. Stanowią one główne źródło miejsc pracy dla 2/3 ogółu zatrudnionych w UE i wytwarzają blisko 60% produktu krajowego brutto (PKB) całej Unii. Małe i średnie przedsiębiorstwa należy postrzegać jako główną siłę napędową innowacji, zatrudnienia oraz społecznej i lokalnej integracji w Europie w sposób decydujący wpływającą na rozwój ekonomiczny krajów UE. Zapewniając bazę dla pomysłów związanych z działalnością gospodarczą, wykazując przy tym dużą elastyczność w dostosowywaniu się do stale zmieniających się warunków rynkowych decydują o konkurencyjności unijnej gospodarki na rynku międzynarodowym.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) dzielą się według przyjętej w Unii Europejskiej klasyfikacji na trzy grupy:przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i osiągające roczny obrót mniejszy od 40 milionów EUR;

przedsiębiorstwa małe, zatrudniające mniej niż 50 pracowników i nie przekraczające 7 milionów EUR rocznego obrotu;

mikro przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające do 10 pracowników z rocznym obrotem nie większym niż 2 miliony EUR.Dla rozwoju i urzeczywistnienia swoich aspiracji przedsiębiorcy potrzebują środków finansowych. Zestaw oferowanych instrumentów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki, niniejsze opracowanie prezentuje wybrane przykłady powszechniejszych programów wsparcia .
Ogólne zasady wspierania finansowego gospodarki niemieckiej
Wszyscy inwestorzy w RFN, w tym zagraniczni, mogą korzystać z bardzo szerokiego zestawu programów wspierania gospodarczego na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy niemieccy.
Zestaw ten zawiera kilkaset programów oferowanych przez UE, federację, kraje związkowe i jest on skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.Większość środków oferowanych z budżetu federalnego dotyczy całego obszaru Republiki Federalnej Niemiec. Część programów ma korzystniejsze warunki we wschodniej części Niemiec aniżeli w zachodniej celem wsparcia gospodarki rynkowej w nowych krajach związkowych. Szczególny charakter nadano nowym inwestycjom, dla których stosuje się zróżnicowane dodatki do inwestycji, szczególne formy odpisów amortyzacyjnych, wsparcie regionalne czy też specjalne linie kredytowe.Federalne środki pomocowe przeznaczane są generalnie na zakładanie nowych firm oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. W ostatnim czasie na znaczeniu zyskuje wspieranie innowacyjnych produktów i procesów produkcyjnych oraz w ramach polityki energetycznej oszczędność energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
Pomoc publiczna dla MSP realizowana jest głównie w poniższych formach:wspieranie zakładania nowych przedsiębiorstw,

wspieranie inwestycji,

wspieranie ochrony i poprawy środowiska naturalnego,

udzielanie poręczeń kredytowych,

wspieranie działań wystawienniczych i eksportowych,

wspieranie szkoleń i dokształcania zawodowego,

wspieranie rozwoju zatrudnienia, wspieranie badań i rozwoju.Wysokość wsparcia inwestycyjnego na terenie Niemiec leży zasadniczo w gestii poszczególnych landów. W każdym z krajów związkowych powołano regionalną agencję wsparcia inwestycji, obsługującą zarówno inwestorów zagranicznych jak i przedsiębiorców krajowych. Agencje te posiadają także swoje oddziały poza granicami Niemiec. Zadaniem ich jest ściąganie inwestorów do poszczególnych krajów związkowych oraz wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami niemieckimi i zagranicznymi.
Przedsiębiorca zagraniczny planujący założenie swojego przedsiębiorstwa na terenie któregoś z 16 krajów związkowych otrzymuje za pośrednictwem takiej agencji ofertę inwestycyjna zawierającą m.in. propozycje zakupu gruntu pod określoną inwestycję w wybranym przez siebie regionie. Programy wspierania inwestycji zagranicznych finansowane są na terenie Niemiec ze środków federalnych i unijnych przeznaczonych na rozwój regionalny. Każda gmina w zależności od zasobności ma możliwość przyznania zagranicznym przedsiębiorcom subwencji i dotacji.
KfW - program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw realizowany przez Bank Odbudowy- Kreditanstalt für Wiederaufbau


ERP (European Recovery Program)- fundusze na start
Program oferuje długoterminowe pożyczki z korzystnym stałym oprocentowaniem na wszystkie rodzaje inwestycji o charakterze gospodarczym. Wsparcie mogą uzyskać zarówno firmy produkcyjne jak i rzemieślnicze, handlowe czy też świadczące usługi oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w charakterze wolnych zawodów również medycznych.Ze środków programu może zostać pokryte maksymalnie 75% kosztów inwestycji. Wielkość wsparcia uzależniona jest od wielkości obrotów przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach łączy się wsparcie oferowane przez KfW czyli Program wspierania stanu średniego oraz ERP – Regionalny program pomocy.
Z reguły maksymalna kwota kredytu wynosi 5 mln EUR. Przy uzyskiwaniu pożyczki wymagane są zwyczajowe zabezpieczenia bankowe. W przypadku kredytów o wartości do 2 mln EUR udzielanych na inwestycje realizowane w nowych krajach związkowych oraz Berlinie Wschodnim bank finansujący daną inwestycję może zwolnić inwestora z konieczności zabezpieczenia lub poręczenia do 50% wartości kredytu. Program jest realizowany i obsługiwany przez Bank Odbudowy ( Kreditanstalt für Wiederaufbau – (KfW).
Dla młodych przedsiębiorstw, które bazują na nowoczesnej technologii stworzono program na dofinansowanie w postaci kapitału udziałowego. KfW dysponuje specjalnymi funduszami „na start”, z których zarówno nowozakładane przedsiębiorstwa, jaki i już istniejące mogą otrzymać do 3 mln EUR.

Rzeczywistość przedsiębiorstw nastawionych na zastosowanie nowoczesnej technologii sprowadza się często do bardzo dobrych pomysłów przy całkowitym braku funduszy na ich zrealizowanie. Do tej pory dawcy VC (venture capital) ostrożnie angażowali się w inwestycje w przedsiębiorstwa zakładane przez młodych pomysłodawców. Przyczyną tego stanu było rozczarowanie słabymi wynikami spółek internetowych. KfW ma w swojej ofercie ERP- fundusze na start, aby zapobiec sytuacji, w której tego typu przedsięwzięcia miałyby nie zostać zrealizowane ze względu na brak środków finansowych.
Zasada jest jednak taka, iż KfW wchodzi do młodego przedsiębiorstwa technologicznego w formie udziału, nie angażuje się jednak w zarządzanie przedsiębiorstwem. KfW jest udziałowcem obok głównego inwestora, przy czym obydwaj inwestorzy finansują przedsięwzięcie w równej wysokości. Główny inwestor pełni funkcję doradczą we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem i finansowaniem przedsięwzięcia. Warunkiem zaangażowania KfW jest złożenie wniosku nie później niż w 5 lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wyjątki: jeżeli wyżej opisana forma pomocy jest kontynuacją innego programu (BTU), fazą programu BTU albo przedsiębiorstwo jest wspierane w ramach programu Futour.Fundusze na start pełnią funkcję lewarową, tzn. mają zachęcić prywatnych inwestorów do zainwestowania kolejnych środków w przedsiębiorstwo. Uczestnicy rynku bowiem najlepiej potrafią wycenić ryzyko przedsięwzięcia i wybrać spółki, które dobrze rokują na przyszłość.

Przedsiębiorstwo może liczyć na dofinansowanie do 1,5 mln EUR ze strony KfW na rozwijanie nowych produktów, procesów i usług. Jeżeli finansowanie podzielone jest na etapy, przedsiębiorstwo może dostać nie więcej jak 3 mln EUR. Główny inwestor nie może wymagać gwarancji ani od przedsiębiorstwa, ani od wspólników lub członków ich rodzin. W roli głównego inwestora mogą wystąpić zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, w szczególności spółki biorące udział w przedsięwzięciu, jeżeli tylko uzyskają akredytację KfW.
We wczesnej fazie programu ERP- fundusze na start KfW stawia do dyspozycji nowo założonego przedsiębiorstwa środki w formie przypominającej kapitał własny, z których można sfinansować stworzenie planu działalności i struktury przedsiębiorstwa oraz na rozpoczęcie procesu rozwijania produktów i procesów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać małe przedsiębiorstwa high-tech na krótko przed założeniem działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa już istniejące, nie starsze jednak niż 6 miesięcy.We wczesnej fazie finansowania udział prywatnego inwestora nie jest konieczny. Przedsiębiorstwa muszą jednak skorzystać ze wsparcia akredytowanego przez KfW mentora, który będzie doradzał jako specjalista w branży i zarządzaniu. Maksymalne zaangażowanie KfW w tej fazie to 150 000 EUR.

Dalsze możliwości finansowania:dopłaty (zadanie wspólnotowe: poprawa regionalnej struktury gospodarki);

specyficzne programy pomocowe poszczególnych landów,

pomoc z UE.Kredyty na zakładanie przedsiębiorstw

Od 1 kwietnia 2005 r. kredyty na zakładanie działalności gospodarczej oprocentowane są wg stawki w zależności od ryzyka przedsięwzięcia. Założyciele płacą oprocentowanie odpowiadające ich wiarygodności (Bonität), związanym z nią ryzykiem niepowodzenia przedsięwzięcia i odpowiednio do przedstawionych zabezpieczeń. Kredytobiorcom przyznawany jest rating w ramach jednej z 7 klas i na tej podstawie ustalane są warunki udzielenia kredytu, w tym oprocentowanie. Zdarzało się, że banki obsługujące przedsiębiorstwa oferowały korzystniejsze oprocentowanie niż to zaproponowane przez KfW w ramach programu pomocowego (warto to sprawdzić i porównać).

W tym miejscu należy dodać, że oprocentowanie uzależnione od ryzyka przedsięwzięcia nie obowiązuje w przypadku wszystkich kredytów na zakładanie działalności gospodarczej. Kredyty w ramach KfW- fundusze na start i mikro pożyczki są ciągle oprocentowane wg stałej stopy procentowej, odpowiednio 8,51 i 9,25%, co więcej KfW poręcza 80% udzielonej sumy kredytu (Bund poprzez KfW, przejmuje na siebie 80% ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia). Poza tym większość kredytów w ramach funduszy pomocowych jest udzielana bez konieczności dostarczenia przez kredytobiorcę dużych zabezpieczeń (harten Sicherheiten).

Kapitał przedsiębiorstwa- program Premium bez zabezpieczeń

Warunkiem uzyskania pożyczki w ramach tego programu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i dobrego pomysłu na przedsiębiorstwo. Program jest skonstruowany w taki sposób, że zaciągnięcie kredytu opłaca się zarówno prowadzącym już istniejące przedsiębiorstwa, założycielom nowych przedsiębiorstw, a także tym, którzy chcą nabyć udział w przedsiębiorstwie i wykonującym wolne zawody. Warunkiem uzyskania pomocy jest udział kapitału własnego na poziomie 15% w finansowaniu projektów o wartości 50 000 EUR. Do inwestycji zalicza się wyłącznie środki trwałe: budynki, koszty budowy, wyposażenie biura, maszyny, samochody osobowe, wyposażenie sklepu. Oprócz tego można wykorzystać kapitał na zdobycie rynku i koszty z tym związane. Wniosek kredytowy należy złożyć przed rozpoczęciem przedsięwzięcia i zawarciem umów.

Warunki:maksymalna kwota: 500 000 EUR na jednego wnioskodawcę;

oprocentowanie:

rok - 0%

2 rok - 3%

3 rok - 4%

4 rok - 5%

5-10 rok- obecnie ok. 6%

wynagrodzenie za gwarancję 1% p.a.;

wypłacana kwota 96% sumy kredytu;

okres kredytowania: 15 lat;

spłata rozpoczyna się po ośmiu latach od zaciągnięcia kredytu;

(możliwa jest spłata po 10 latach bez ponoszenia dodatkowych kosztów).KfW- kapitał na start

Kredyt dla osób zakładających nowe przedsiębiorstwa, które mają stosunkowo małe zapotrzebowanie na finansowanie, tj. poniżej 50 000 EUR. Pożyczkę o korzystnym oprocentowaniu można zaciągnąć zarówno na inwestycje, jak i bieżące wydatki na środki obrotowe (np. wynagrodzenia, reklama, czynsz, telefon itp.). 80% pożyczki gwarantuje KfW, a przedsiębiorca może ją otrzymać bez dostarczania dalszych zabezpieczeń (zwykle banki obsługujące przedsiębiorstwa nie wymagają dalszych zabezpieczeń). Jest to idealna forma pomocy finansowej zarówno dla tych którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą „ w pełnym wymiarze godzin” , jak i tych którzy chcą to robić w ramach dodatkowej działalności.

Warunki:udział finansowania: do 100%;

nie jest konieczne wnoszenie kapitału własnego;

nie można łączyć z innymi programami;

okres kredytowania: do 10 lat, z tego spłata kapitału może zostać odroczona do 2 lat;

oprocentowanie stałe, obecnie ok. 8%;

wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.Uwaga: jeżeli dwóch przedsiębiorców chce zaciągnąć kredyt, aby wspólnie założyć przedsiębiorstwo, każdy z nich może złożyć wniosek kredytowy.

Mikro 10

KfW Mittelstansbank wprowadza wariant mikropożyczek pod nazwą „Mikro 10”- małe kredyty dla założycieli małych przedsiębiorstw.W 2006 r. KfW Mittelstansbank kontynuuje program „Mikro10” w ramach, którego udziela pożyczek na kwoty 5.000-10.000 EUR założycielom przedsiębiorstw i małym przedsiębiorstwom. Przez rozszerzenie programu mikropożyczek o ten wariant , KfW ułatwia dostęp do małych pożyczek tej grupie celowej i sprawia, że segment kredytów dla małych przedsiębiorstw jest bardziej atrakcyjny dla banków obsługujących te przedsiębiorstwa.
KfW wprowadził wariant „Mirkro 10” w marcu 2005 r. i od tego czasu program stał się jednym z podstawowych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. KfW Mittelstandsbank zanotował duże zainteresowanie pożyczkami w ramach tego programu w ciągu ostatnich miesięcy. Program „ Mikro 10” jest skonstruowany w ten sposób, że KfW przejmuje na siebie istotne ryzyko związane z udzieleniem pożyczki (podobnie zresztą, jak w przypadku innych mikropożyczek). KfW poręcza bankowi udzielającemu pożyczki 80% jej wartości, z tego cześć jest objęta gwarancjami w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.
Postępowanie związane z udzieleniem pożyczki w ramach „Mikro 10” jest uproszczone dla banku udzielającego pożyczki. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu doradców specjalizujących się w zakładaniu przedsiębiorstw. Poza tym zaangażowanie doradców pozwala obniżyć koszty zbadania wniosku kredytowego, które byłyby nieproporcjonalnie wysokie ze względu na niewielką sumę kredytu.

Filary programu „Mikro 10”:grupa celowa założyciele i małe przedsiębiorstwa, które usamodzielniły się w ciągu ostatnich 3 lat;

finansowanie do 100% wartości inwestycji i środków obrotowych;

kwota pożyczki: 5.000-10.000 EUR;

oprocentowanie: efektywnie 8,93% p.a. (wg stanu na 28.12.2005 r.);

okres: 2-5 lat;

spłata rozpoczyna się po 6 miesiącach i odbywa się w półrocznych ratach, przy czym bank udzielający pożyczki może zaproponować elastyczne warunki spłaty.Pomysł uruchomienia wariantu „Mikro 10” bazuje na doświadczeniach i wynikach inicjatywy podjętej przez KfW w 2004 r. Pomysłodawcami inicjatywy byli eksperci z instytucji kredytowych, związków kredytodawców, instytucji doradczych i wspierających przedsiębiorczość oraz ministerstw. Celem inicjatywy była poprawa dostępności małych kredytów w Niemczech. W ramach inicjatywy powstał „Przewodnik po programach współpracy regionalnej między instytucjami kredytowymi, doradczymi i wspierającymi przedsiębiorczość”. W przewodniku wymienia się szereg usług świadczonych przez doradców i instytucje wspierające przedsiębiorczość powiązanych z procesem kredytowania przedsiębiorstw. Dzięki współpracy między wymienionymi organizacjami możliwe jest znaczne obniżenie kosztów związanych z udzieleniem pożyczki przez banki obsługujące pożyczkobiorców.

Powrót do góry strony.